Vid en olycka är det viktigt att påbörja sköljningen inom de första sekunderna. Det är också viktigt att skapa en effektiv sköljning, med ett rikligt flöde av vätska. Vätskan bör också vara buffrad, dvs. verka neutraliserande på stänk av alkalier (t.ex. lut) och syror (t.ex. batterisyra).

Därför har Cederroth Ögondusch utformats så att den öppnas samtidigt som den vrids ur hållaren, har en ögonkopp som garanterar ett optimalt flöde, och innehåller en sköljvätska med rätt sammansättning.

Cederroth Ögondusch har generellt starkare neutraliserande effekt på stänk av alkalier än på syror. Dessutom finns Cederroth Ögondusch i olika utföranden, med olika tillbehör, som gör att den kan placeras så att den alltid finns lätt tillgänglig och alltid är redo att användas.

 

Cederroth Ögonduschstation innehåller 2 st Ögonduschflaskor på 500 ml. Här är ögonduschflaskorna synliga, lätt åtkomliga och samtidigt skyddade mot damm och smuts. Innhåller en Salvequick Plåsterautomat samt extra utrymme för komplettering av egna produkter. Tydliga och lättbegripliga instruktioner.

Produktfördelar
• Hygienisk
• Överskådlig
• Flexibel
• Lätt att fylla på

Cederroth Ögonduschstation har plats för 2 ögonduschflaskor. Flaskorna låses fast i hållarna och öppnas automatiskt när de vrids ur hållarna. Ögonsköljning kan påbörjas omedelbart. En transparent lucka och gummilist skyddar flaskorna mot damm och smuts, och stationen passar därför att monteras även i hårt utsatta miljöer. Extra förvaringsutrymme bakom skyddande lucka för komplettering av produkter efter verksamhetens behov, exempelvis Cederroth 4-in-1 Blodstoppare.
I plåsterautomaten dras plåstren nedåt för att undvika att övriga plåster smutsas ned. Plåsterrefillerna sitter fastlåsta i automaten för att säkerställa att de inte försvinner. När ett plåster dras ur Plåsterautomaten friläggs den ena häftytan och plåstret är klart att användas. När en refill är tom laddas automaten snabbt och enkelt om med en specialnyckel.

Innehåll

2 st Ögondusch 500 ml
1 st Salvequick Plåsterautomat inkl 45 Plastplåster (REF 6036) och 40 Textilplåster (REF 6444)
1 st Ögondusch-instruktion
1 st Refillnyckel

Mått:
B29 x H56 x D12 cm.

Tydliga färgbilder och instruktioner är tryckta direkt på förpackningarna.

Lägg till i varukorg

1192 sek (exkl. moms)

Alla produkter

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

  Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy

  Eye shower station

  In the event of an accident, it is important to start rinsing within the first few seconds. It is also important to create an effective rinse, with an abundant flow of fluid. Cederroth Eye Shower Station is designed to get help quickly.

  Lägg till i varukorg

  1192 sek (exkl. moms)

  In the event of an accident, it is important to start rinsing within the first few seconds. It is also important to create an effective rinse, with an abundant flow of fluid. The liquid should also be buffered, ie. has a neutralizing effect on splashes of alkalis (eg lye) and acids (eg battery acid).

  Therefore, the Cederroth Eye Shower has been designed so that it opens at the same time as it is rotated out of the holder, has an eye cup that guarantees an optimal flow, and contains a rinsing liquid with the right composition.

  Cederroth Eye Shower generally has a stronger neutralizing effect on splashes of alkalis than on acids. In addition, the Cederroth Eye Shower is available in different designs, with different accessories, which means that it can be placed so that it is always easily accessible and always ready to use.

   

  Cederroth Eye Shower Station contains 2 500 Eye Shower Bottles. Here, the eye shower bottles are visible, easily accessible and at the same time protected from dust and dirt. Contains a Salvequick Plaster dispenser and extra space for supplementing own products. Clear and easy-to-understand instructions.

  Product benefits
  • Hygienic
  • Clear
  • Flexible
  • Easy to refill

  Cederroth Eye Shower Station has room for 2 eye shower bottles. The bottles are locked in the holders and open automatically when they are turned out of the holders. Eye rinsing can be started immediately. A transparent door and rubber strip protect the bottles from dust and dirt, and the station is therefore suitable for installation even in harshly exposed environments. Extra storage space behind protective cover for supplementing products according to business needs, for example Cederroth 4-in-1 Blood Stopper.
  In the patch machine, the patches are pulled down to prevent other patches from getting dirty. The plaster refills are locked in the machine to ensure that they do not disappear. When a patch is pulled out of the patch machine, one adhesive surface is exposed and the patch is ready for use. When a refill is empty, the machine is reloaded quickly and easily with a special key.

  Content

  2 pcs Eye shower 500 ml
  1 pc Salvequick Plaster dispenser incl. 45 Plastic plasters (REF 6036) and 40 Textile plasters (REF 6444)
  1 eye shower instruction
  1 Refill key

  Measure:
  W29 x H56 x D12 cm.

  Clear color pictures and instructions are printed directly on the packaging.

  Lägg till i varukorg

  1192 sek (exkl. moms)

  Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

   Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy