Har ett myndighetsbeslut gått dig emot? Det finns möjlighet att få beslutet omprövat. Om du inte är nöjd med ett kommunalt beslut kan du i normalfallet överklaga!

Överklaganderätten finns främst till för att garantera rättsskyddet och stävan att garantera var och ens rätt att vända sig till en domstol i ett förvaltningsärende som gäller hans eller hennes rätt, intresse eller skyldighet.

Beslut avseende serveringstillstånd enligt Alkohollagen (2010:1622)

Kommunen är den myndighet som fattar beslut om serveringstillstånd till näringsidkare inom kommunens geografiska område.

Har du ansökt om serveringstillstånd enligt Alkohollagen och inte fått dina ansökan beviljad? Har din verksamhet blivit föremål för en sanktion som erinran eller varning? Eller har kommunen beslutat att återta ditt serveringstillstånd?

Vem kan överklaga ett beslut?

Enligt Förvaltningslagen (2017:900) kan du överklaga beslut som fattats med stöd av specialförfattningar, som exempelvis Alkohollagen (2010:1622). I specialförfattningar likt Alkohollagen återfinns regler som bl.a. anger vilka specifika beslut som får överklagas.

Ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Ett beslut får dock enbart överklagas av den som direkt berörs av beslutet och om beslutet har gått honom eller henne emot. Med detta menas att den som är part i ett ärende har rätt att överklaga. (Förvaltningslagen 41- 42 §§)

Hur går man tillväga för att överklaga ett beslut?

Ett överklagande ska vara skriftligt och innehålla ett antal bestämda kriterier, bl.a. vilket beslut som man vill överklaga och på vilket sätt man vill att beslutet ändras. Det ska lämnas in till den myndighet som beslutat i ärendet (kommunen), inom tre veckor från den dag som du tog del av beslutet. (Förvaltningslagen 43 §). I Förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns ytterligare bestämmelser om vad ett överklagande ska innehålla.

Kommunen har i samband med inlämnandet av överklagan möjligheten att ompröva beslutet eller stå fast vid beslutet. Om man inte ändar beslutet blir det Förvaltningsrätten som prövar överklagandet och det är kommunen som vidaresänder överklagan till domstolen.

Förvaltningsrätten är första överklagandeinstans av förvaltningsärenden och hanterar och avgör således tvister mellan enskilda personer och myndigheter samt tvister mellan företag och myndigheter. I Sverige finns 12 Förvaltningsrätter. Förvaltningsrätten är första instans bland förvaltningsdomstolarna.

Förvaltningsrättens uppgift är att avgöra om myndigheten har följt lagen eller inte när de fattade det aktuella beslutet. Domstolen kan ändra beslutet eller ersätta det med ett annat beslut. De kan också avslå överklagandet.

Överväger du att överklaga?

Vi hos Krogarna.se kan hjälpa dig att se över dina specifika förutsättningarna för att eventuellt överklaga kommunens beslut. Vi är specialiserade inom Alkohollagstiftningen och har lång och bred erfarenhet inom området. Vi har ett team bestående av statsvetare, juridiska ombud, ekonomer och tidigare poliser. Med vår breda resurskompetens och långa erfarenhet kan vi hjälpa dig på bästa sätt!

Kom ihåg – överklagandetiden löper endast under tre veckor, räknat från den dag du som part tagit del av kommunens beslut! Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig!

Vill du läsa mer eller är du redo att påbörja din utbildning?

Se våra utbildningar Fler blogginlägg

Gå med i vårt nyhetsbrev & håll dig uppdaterad!

    Jag godkänner krogarnas allmänna villkor och cookie-policy